ขับเคลื่อนโดย Blogger.

แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การกรอกประวัติส่วนตัว (Personal Details)

1.1 การเขียนชื่อ เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งชื่อ (Name) และนามสกุล (Last Name / Surname)
โดยใส่คำนำหน้าชื่อด้วย เช่น Mr. , Mrs. , Miss. , Ms. , บางแห่งจะให้เขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

1.2 การเขียนที่อยู่ (Address) ควรเขียนให้ละเอียด การเขียนชื่อทางภูมิศาสตร์(Geographical name) นั้นสามารถเขียนทับศัพท์ได้เลย การเขียนที่อยู่ในบางครั้งจะมีช่องสำหรับกรอก 2 ช่องคือ
(1) Home Address / Present Residence(ที่อยู่บ้าน) หรืออาจใช้ Permanent Address – ที่อยู่ถาวร คือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
(2) Mailing Address หมายถึงที่อยู่ที่ต้องการให้ติดต่อทางไปรษณีย์
กรณีที่สถานที่อยู่เป็นสถานที่เดียวกันทั้งสองช่อง ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเขียนข้อความซ้ำกันควรเขียนว่า As above หรือ Same as above หมายถึงที่อยู่เหมือนกับสถานที่อยู่ข้างต้น

1.3 สถานภาพทางการสมรส (Marital Status) และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ(Personal Data)
ผู้สมัครต้องกาเครื่องหมาย / ลงหน้าช่องที่เว้นไว้
ภาพตัวอย่างแบบฟอร์มประวัติส่วนตัว


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติส่วนตัว "คลิกเลย"